Skip to content Skip to navigation

Over

Stichting Werkgevers Zuidoost-Brabant (WZOB) levert een bijdrage aan kansrijke werkgeversinitiatieven voor groei van de regionale economie en arbeidsmarkt. 

WZOB stelt zich ten doel bestuurlijke vaardigheden, kennis, ervaring en relatienetwerken in te zetten als hoofdaanvrager/penvoerder voor concrete activiteiten en initiatieven ter realisatie van:

1. Economische groei

Het gaat in de eerste plaats om groei van: ondernemerschap, ondernemendheid en het vermogen tot innovatie, verkoop, export, samenwerking, organisatie en aanpassing. Slim bundelen, delen en hergebruiken van economische verworvenheden is het uitgangspunt. Dit draagt bij aan de economische groei van de regio.
 

2. Werkzekerheid op de arbeidsmarkt

Doel is hier een vrijwel volledige werkzekerheid op een arbeidsmarkt waarin iedereen  participeert die redelijkerwijs economisch actief kan zijn. Dankzij bevordering van inzetbaarheid van medewerkers zal zich geen substantiële of structurele krapte aan geschikte medewerkers voordoen.
 

Bestuurders

Carl Heskes  voorzitter
Lars van der Hoorn vicevoorzitter
Jeroen Flier secretaris
Frits Swinkels penningmeester

 
Werkwijze

WZOB ondersteunt concrete initiatieven van werkgevers en/of werkgeversorganisaties op het gebied van ‘werken’ en ‘groeien’ door:

a. op te treden als hoofdaanvrager/penvoerder van subsidies en/of andere geldstromen, als individuele werkgevers dit niet zelf kunnen doen;

b. toe te zien op een correcte uitvoering hiervan en de eigen netwerken in te zetten voor verbetering van de prestaties, waarbij nadrukkelijk wordt aangetekend dat de uitvoerende partijen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor  de aanvraag, de inhoud en de prestaties van het project. Zij dragen ook zelf de (financiële) risico’s. Een en ander wordt contractueel vastgelegd.

Zo is WZOB aanvrager en penvoerder van het Sectorplan Zuidoost-Brabant, waarin een aantal arbeidsmarktprojecten uit het arbeidsmarktprogramma ‘Op weg naar Werkzekerheid’ is gebundeld. Het sectorplan ontvangt financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Asschergelden) en de provincie Noord-Brabant.
 

Achtergrond

De deelnemers in Werkgevers Zuidoost-Brabant zetten zich in voor welvaart en welzijn in de regio. Voor onze toptechnologische regio is innovatie van levensbelang, gezien de scherpe, wereldwijde concurrentie in een turbulente wereld die steeds complexer wordt. De grenzen van de techniek worden voortdurend en in een steeds hoger tempo verlegd. Dit vraagt veel van de maakindustrie, maar ook van de ondersteunende en faciliterende sectoren. Groei in omzet en winstgevendheid is noodzakelijk om razendsnelle innovatie te financieren, zeker omdat Zuidoost-Brabant in omvang een bescheiden regio is.

Om onze regionale ambities waar te kunnen maken, is het slim ontwikkelen, onderhouden en delen van kennis en vakmanschap cruciaal. De ondernemers willen op het gebied van economie en arbeidsmarkt meer dan nu de regie nemen in de regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, ondernemingen, kennisinstellingen en overheid. Het doel daarvan is deze samenwerking efficiënter en effectiever te maken. De economische groei die daaruit volgt draagt tevens bij aan de groei van welzijn en duurzaamheid in Zuidoost-Brabant.
 

Uitgangspunten

De Stichting Werkgevers Zuidoost-Brabant is onafhankelijk, onderneemt zelf geen activiteiten, heeft geen eigen kapitaal en dient uitsluitend de genoemde algemene doelen. De stichting bedrijft geen politiek, treedt zo min mogelijk naar buiten en werkt bedrijfsmatig. Het bereiken van de doelen en duurzame resultaten staat voorop. De bestuurders van WZOB zijn bestuurlijk actief in een breed netwerk of achterban (zoals BZW Eindhoven en MKB Eindhoven), maar nemen op persoonlijke titel in de stichting deel.